• MEMORACK 15
  • Dimmer di potenza
  • 6 canali da 3 Kw
  • DX 404
  • Dimmer di potenza
  • 4 canali da 1000 W
  • Alimentazione 220V